اجاره رفت
کشت دوم نیازمند افرادی مستعد و واقعا کشاورز می باشد.
 زمین کاملا مکانیزه  (تسطیح شده) - سند دار
راه دسترسی روستا آسفالت
دسترسی به فروشگاه مغازه خانه بهداشت نانوایی وجود دارد .
روستا دارای آب برق گاز تلفن بوده
 در صورت تمایل و توافق ملک مسکونی نیز به قرار داد اضافه میگردد( رهن و اجاره جداگانه)

  • نظرات()